26.10 Pokaz ukladania kostki Rubika

11 7 2 5
6 8 14 10
12 9 13 1